Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
×

GDPR - Spitalul Municipal Dej

I. Prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul Spitalului Municipal Dej

1. Informare cu privire la prelucrarile de date cu caracter personal:                                                                                                             

NOTA DE INFORMARE
Cu privire la prelucrările de date cu caracter personal

Spitalul Municipal Dej, avand calitatea de operator de date cu caracter personal este preocupat în mod constant de asigurarea unei protectii ridicate a persoanelor cu privire la prelucrările de date cu caracter personal pe care le efectuează, si implicit cu respectarea dispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Spitalul Municipal Dej prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate/manuale pentru următoarele scopuri:

  • servicii medicale;
  • gestionarea activitatii de resurse umane;
  • sanatate si securitate in munca;
  • gestiune economico – financiara si administrativa;
  • indeplinirea obligatiilor legale ( raportare catre institutii/organisme de stat);
  • monitorizarea/securitatea persoanelor, spatiilor si/sau bunurilor publice/private (supraveghere video).

În raport cu scopurile de mai sus, Spitalul Municipal Dej prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

  • numele si prenumele, semnatura, numar de telefon, codul numeric personal (CNP), seria si numarul actului de identitate (pasaport), data si locul nasterii, adresa (domiciliu/resedinta), date din actele de stare civila, numele si prenumele membrilor de familie, cetatenie, sexul, imagine, date privind cazierul judiciar, date biometrice, date genetice, date privind starea de sanatate, profesie, loc de munca, formare profesionala – studii, situatie militara, date bancare, etc.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator si sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanei vizate/reprezentantilor legali ai acesteia, autoritatea judecătorească, organe de urmărire penală si alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiaţi de dreptul de acces, la rectificare, la stergerea datelor, la restrictionarea prelucării, la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si de dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată si semnată transmisă prin utilizarea serviiclor postale la adresa: str. 1 Mai, nr.14-16, prin utilizarea serviciilor de postă electronică la adresa: protectiadatelorsmd@gmail.ro, prin fax la numărul: 0264 212 035.

Totodată, aveţi posibilitatea de a vă adresa Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1.

În acelasi timp, fără a aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Regulamentul 2016/679 care le-au fost încălcate.

Manager
Spitalul Municipal Dej,

DR. PANDREA MIHAI

III. Legături utile

1. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal : http://www.dataprotection.ro

2. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) : https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protection-supervisor_ro

3. Bordul European de Protecția Datelor (EDPB) : https://edpb.europa.eu/

 

IV. Datele de contact are responsabilului cu protecția datelor :

        Telefon : 0264-212640

         Fax: 0264-212035

        Email: protectiadatelorsmd@gmail.com

                                 Anunț privind desemnarea responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal